Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for:

Lasse Vendelbo ApS (Binavn: Hr. Regnskabsfører Andersen ApS)

Torvet 5

5970 Ærøskøbing

CVR: 37150592

 

Opdateret d. 30. Oktober 2018.

Punkter opdateret: 2.2, 2.3 & 2.7.

1. Definitioner og generelle betingelser
1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Hr. Regnskabsfører Andersen ApS.
1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos Hr. Regnskabsfører Andersen ApS.
1.3. Standardbetingelserne er gældende for projekter udført af Hr. Regnskabsfører Andersen ApS. Ansvaret for evt. brug af underleverandører påhviler Hr. Regnskabsfører Andersen ApS.
1.4. Standardbetingelserne er gældende for både mindre opgaver med mindre andet er specifikt aftalt.
1.6. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS assisterer med bogholderi, opstilling af årsregnskaber og konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.
1.7. Der er ingen binding på opgaverne.
1.8. Hvis aftalen opsiges med kort varsel, vil igangværende arbejde blive rundet op til nærmeste time og faktureret.

2. Priser og betaling
2.1. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvis ikke en fast pris er aftalt.
2.2. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS opererer med timepris på 500 kr. ex. moms pr. time for bogføringsopgaver & 650 kr. ex. moms pr. time for rådgivningsopgaver.
2.3. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS fakturerer månedsvis forud for alle opgaver, hvor der er aftalt en fast pris. Opgaver som bliver faktureret på timebasis, bliver faktureret månedsvis bagud.
2.4. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.
2.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.
2.6. Ved transport til møder faktureres der for KM-penge svarende til statens takster.
2.7. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS pålægger et rykkergebyr efter gældende lovgivning for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.
2.8. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sat.
2.9. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

2.10 Prisændringer varsles med løbende måned + 3 måneder.

3. Rettigheder til Arbejdet
3.1. Alt regnskabsmateriale tilhører kunden. Dette er også gældende, hvis kunden er sat op på Hr. Regnskabsfører Andersen ApS’ interne systemer.

4. Tavshedspligt og referencer
4.1. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt uden særskilt samtykke fra kunden.
4.2. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

5. Behandling af personoplysninger
5.1 Hr. Regnskabsfører Andersen ApS er underlagt hvidvaskningsloven. Dvs. at Hr. Regnskabsfører Andersen ApS er forpligtet til at indhente legitimation på kunden & anden dokumentation.
5.2 CPR-validering bliver opbevaret hos Penneo & kontrakter bliver opbevaret hos Contractbook.co.
5.3 Evt. ændringer til punkt 5 vil blive meldt skriftligt til kunden.

6. Force majeure
5.1. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Hr. Regnskabsfører Andersen ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Hr. Regnskabsfører Andersen ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Hr. Regnskabsfører Andersen ApS ikke er herre over, og som Hr. Regnskabsfører Andersen ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

7. Tvister
7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Byretten som første instans.